„Доверие за здраве
АГПСМП”

Лечение с метадон (метадонова програма) | Лечение със Субститол | Лечение с Налтрексон


Лечение на зависимости

Зависимостта към алкохол или наркотици е хронично рецидивиращо заболяване. Успешното лечение на зависимостта изисква прилагане на биопсихосоциален подход в дългосрочен план и медикамент/и за поддържащо лечение и психосоциални интервенции. За ефективността на лечението е от огромно значение ангажирането на пациента и неговите значими близки в психологични консултации и психотерапия.

Детоксификация
Цели прекратяване приема на алкохол или хероин и безопасно и хуманно преминаване на абстиненцията. Практически при всички паценти се наблюдава рецидив, ако детоксификацията не е последвана от дългосрочно лечение. Детоксификацията може да бъде провеждана:

с комбинация от медикаменти за намаляване интензивността на абстиненцията - при алкохолна и хероинова зависимост и със заместител на хероина чрез постепенно намаляване на дозите до нула. Детоксификацията е първата стъпка от лечението на зависимостта.

Зависимост – за преодоляването й се прилага дългосрочно лечение:

Медикаменти използвани в лечението на зависимости биват:
агонисти-заместители от същата група и антагонисти - от друга група. Опиеви агонисти: Морфин - Субститол; Метадон; Субоксон съдържа Бупренорфин и Налоксон (частичен агонист/антагонист).

Антагонисти: Налтрексон – Ревиа.
Международни стандарти за ефективно лечение:
лечебна програма включваща медицински, психологични и социални интервенции с продължителност - минимум една година.

Едновременно лечение на физическата и психична зависимост, провежда се от мултидисциплинарен екип:
  • Лекуващ лекар
  • Медицинска сестра
  • Психолог
  • Социален работник
  • Супервизор
Кратковременна интервенция, която не лекува зависимостта, а е лечение на абстинентният синдром
Дългосрочно лечение - лечебна програма включваща медицински, психологични и социални интервенции целящо да задържи прекратяването приема на веществото, лечение на съпътстващи заболявания(Хепатит С и други) и да се достигне най-високото ниво на функциониране на индивида.